Soal Cerdas Cermat Islami untuk Tingkat SMP/MTs Terbaru

Soal Cerdas Cermat Islami untuk Tingkat SMP/MTs Terbaru | Berikut ini adalah soal-soal cerdas cermat islami yang telah kami buat untuk perlombaan cerdas cermat di desa Geulumbuk kecamatan Kluet Selatan kabupaten Aceh Selatan di tahun 1438 H. / 2017 M.

soal cerdas cermat terbaik


Soal cerdas cermat islami ini terdiri dari 3 paket soal (A, B dan C) dan masing-masing paket terdapat 17 butir soal dalam bentuk pilihan (choice). Selain itu juga ada paket soal rebutan yang terdapat 10 butir soal dalam bentuk essay. Soal cerdas cermat islami ini juga kami sertai dengan kunci jawaban.

Bagi anda yang ingin mengadakan perlombaan cerdas cermat islami kami persilahkan artikel ini menjadikan salah satu rujukan anda.

Berikut Soal Cerdas Cermat Islami untuk Tingkat SMP/MTs sederajat :

SOAL CERDAS CERMAT PAKET A

Pilihlah salah satu jawaban a, b, c, dan d yang dianggap paling benar dan tepat!

1. Mengesakan Allah dalam segala sesuatu yang menjadi kekhususan-Nya, adalah pengertian dari?
a. Fiqih c. tauhid
b. Akhlak d. Aqidah

2. Beriman akan adanya hari kiamat, merupakan rukun iman yang ke?
a. ke-5 c. Ke-3
b. ke-4 d. Ke-2

3. Iman berasal dari kata (آمن - يؤمن) yang berarti?
a. mengarahkan c. mendahului
b. menjaminkan d. mempercayai

4. Siapakah nama ayah Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam?
a. ‘Abdul Muththalib c. ‘Abdullaah
b. ‘Abdul ‘Aziiz d. ‘Abdur Rahmaan

5. Siapakah yang menjadi khalifah yang pertama dalam islam?
a. ‘Ali bin Abi Thaalib c. Abu Bakr Ash-Shiddiiq
b. ‘Utsmaan bin ‘Affan d. ‘Umar bin Khattaab

6. I’tidal merupakan rukun dalam shalat. Apakah yang dimaksud dengan i’tidal?
a. gerakan setelah sujud c. gerakan sebelum tahyat awal
b. gerakan setelah tahyat awal d. gerakan setelah ruku’

7. Ketika mendengarkan adzan, maka disunnahkan untuk menjawab adzan. Apakah jawaban adzan ketika mendengar kalimat حي على الصلاة   ?
a. لا حول ولا قوة إلا بالله c. الله أكبر الله أكبر
b. حي على الصلاة d. سبحان الله

8. Ghibah merupakan dosa yang disebabkan oleh lisan. Apakah arti ghibah?
a. mengumpat c. mencaci
b. berdusta d. menghina

9. Berikut ini yang termasuk contoh akhlak tercela terhadap Allah adalah?
a. membunuh semut c. memukul teman
b. memakai jimat d. membuang sampah sembarangan

10. Apakah yang dimaksud dengan harakat kasrah?
a. satu harakat di atas huruf c. harakat mati
b. satu harakat di bawah huruf d. dua harakat di bawah huruf

11. Apakah yang dimaksud dengan harakat fathataini?
a. dua harakat di bawah huruf c. dua harakat di depan
b. dua harakat di atas huruf d. harakat mati

12. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf (ب), disebut apakah hukum bacaan tersebut?
a. iqlaab c. izhhar
b. ikhfa d. idgham

13. Berapakah jumlah juz dalam al-qur’an?
a. 50 juz c. 30 juz
b. 40 juz d. 20 juz

14. Dalam surat al-faatihah terdapat ayat yang berbunyi “ اهدنا الصراط المستقيم “ apakah arti ayat tersebut?
a. hanya kepada-Mu kami menyembah dan c. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
    hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan.
b. tunjukilah kami jalan yang lurus         d. Penguasa hari pembalasan

15. Berapakah jumlah ayat dalam surat al-ikhlaash?
a. 7 ayat c. 5 ayat
b. 6 ayat d. 4 ayat

16. Apakah arti سبورة  ?
a. pulpen c. kapur tulis
b. penghapus d. papan tulis

17. Apakah arti أذهب إلى المدرسة لتعلّم اللغة العربية  ?
a. saya pergi ke sekolah untuk mengajar bahasa Arab. c. saya suka belajar bahasa Arab.
b. saya pergi ke sekolah untuk belajar bahasa Arab. d. saya rajin belajar bahasa Arab.


SOAL CERDAS CERMAT PAKET B

Pilihlah salah satu jawaban a, b, c, dan d yang dianggap paling benar dan tepat!

1. Menyerahkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah subhaanahu wata’aala, adalah pengertian dari?
a. tauhid rububiyah c. tauhid al-asmaa’ wash-shifaat
b. tauhid uluhiyah d. fiqih

2. Melaksanakan shalat, merupakan rukun islam yang ke?
a. ke-5 c. ke-3
b. ke-4 d. ke-2

3. Islam berasal dari kata (ُسَلِمَ - يَسْلِم) yang berarti?
a. percaya                 c. suka
b. terdahulu d. selamat

4. Siapakah nama ibu Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam?
a. Fatimah c. ‘Aaisyah
b. Aminah d. Ruqayyah

5. Siapakah yang menjadi khalifah yang kedua dalam islam?
a. Abu Bakar Ash-Shiddiq c. Umar bin Khattab
b. ‘Utsmaan bin ‘Affan d. ‘Ali bin Abi Thalib

6. Tumakniinah merupakan rukun dalam shalat. Apakah yang dimaksud dengan tumakniinah?
a. berhenti sejenak c. terburu-buru
b. cepat d. berlari

7. Ketika mendengarkan adzan, maka disunnahkan untuk menjawab adzan. Apakah jawaban adzan ketika mendengar kalimat حي على الفلاح   ?
a. حي على الفلاح c. الله أكبر الله أكبر
b. لا حول ولا قوة إلا بالله d. سبحان الله

8. Namimah merupakan dosa yang dapat menyebabkan seseorang bertengkar dengan orang lainnya. Apakah arti namimah?
a. berhutang c. menghina
b. adu domba d. memukul

9. Berikut ini yang termasuk contoh akhlak tercela terhadap sesama manusia adalah?
a. syirik c. berdo’a kepada jin
b. membunuh semut d. ghibah

10. Apakah yang dimaksud dengan harakat fathah?
a. satu harakat di bawah c. dua harakat di atas
b. satu harakat di atas d. harakat di depan

11. Apakah yang dimaksud dengan harakat dhammataini?
a. dua harakat di depan c. dua harakat di bawah
b. dua harakat di atas d. satu harakat di depan

12. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf (ر  atau  ل), disebut apakah hukum bacaan tersebut?
a. ikhfa c. idgham bi la ghunnah
b. iqlab d. idgham bi ghunnah

13. Berdasarkan cetakan Al-Qur’an kementrian agama RI, berapakah jumlah ayat dalam al-qur’an?
a. 4236 c. 6236
b. 5236 d. 7236

14. Dalam surat al-faatihah terdapat ayat yang berbunyi “ إياك نعبد وإياك نستعين “ apakah arti ayat tersebut?
a. hanya kepada-Mu kami menyembah dan c. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
    hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan.
b. tunjukilah kami jalan yang lurus d. Penguasa hari pembalasan

15. Berapakah jumlah ayat dalam surat al-falaq?
a. 8 ayat c. 6 ayat
b. 7 ayat d. 5 ayat

16. Apakah arti نافذة  ?
a. lantai c. jendela
b. papan tulis d. pintu

17. Apakah arti  أذهب إلى المسجد لصلاة العشاء ?
a. saya pergi ke masjid untuk shalat hari raya c. saya pergi ke masjid untuk adzan ‘isya
b. saya pergi ke masjid untuk shalat ‘isya d. saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib


SOAL CERDAS CERMAT PAKET C

Pilihlah salah satu jawaban a, b, c, dan d yang dianggap paling benar dan tepat!

1. Dosa apakah yang apabila seseorang melakukannya dan tidak sempat untuk bertaubat, maka orang tersebut akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
a. namimah c. ghibah
b. membunuh d. syirik

2. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah, merupakan rukun iman yang ke?
a. ke-4 c. ke-6
b. ke-5 d. ke-3

3. Ihsan berasal dari kata (أحسن - يحسن) yang berarti?
a. mempercayai c. berbuat baik
b. memperhatikan d. mengingat

4. Siapakah nama kakek Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam?
a. ‘Abdullaah c. ‘Abdur Razzaaq
b. ‘Abdur Rauf d. ‘Abdul Muththalib

5. Siapakah yang menjadi khalifah yang ketiga dalam islam?
a. Abu Bakar Ash-Shiddiiq c. ‘Ustmaan bin ‘Affaan
b. Umar bin Khattaab d. ‘Ali bin Abi Thalib

6. Do’a iftitah merupakan sunnah dalam shalat. Kapankah do’a iftitah dibaca?
a. sebelum membaca surah al-fatihah c. ketika tahyat awwal
b. sesudah membaca surah al-fatihah d. ketika tahyat akhir

7. Ketika mendengarkan adzan, maka disunnahkan untuk menjawab adzan. Apakah jawaban adzan ketika mendengar kalimat أشهد أن محمدا رسول الله   ?
a. لا حول ولا قوة إلا بالله c. أشهد أن محمدا رسول الله
b. سبحان الله d. الله أكبر الله أكبر

8. Qanaa’ah merupakan salah satu contoh akhlak terpuji. Apakah arti qanaa’ah?
a. merendah diri c. merasa cukup
b. lemah lembut d. hormat

9. Berikut ini yang termasuk contoh akhlak tercela terhadap hewan adalah?
a. adu ayam c. syirik
b. mengumpat d. fitnah

10. Apakah yang dimaksud dengan harakat dhammah?
a. dua harakat di bawah c. satu harakat di atas
b. satu harakat di depan d. dua harakat di depan

11. Apakah yang dimaksud dengan harakat kasrataini?
a. dua harakat di atas c. dua harakat di bawah
b. satu harakat di bawah d. satu harakat di depan

12. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf berikut ini, yaitu (م ، ن ، و ، ي), disebut apakah hukum bacaan tersebut?
a. iqlab c. idgham bi la ghunnah
b. ikhfa d. idgham bi ghunnah

13. Berapakah jumlah surah dalam al-qur’an?
a. 112 c. 114
b. 113 d. 115

14. Dalam surat al-faatihah terdapat ayat yang berbunyi “ ملك يوم الدين “ apakah arti ayat tersebut?
a. hanya kepada-Mu kami menyembah dan c. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
    hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. 
b. tunjukilah kami jalan yang lurus        d. Penguasa hari pembalasan

15. Berapakah jumlah ayat dalam surah an-naas?
a. 3 ayat c. 5 ayat
b. 4 ayat d. 6 ayat

16. Apakah arti باب  ?
a. jendela c. pintu
b. kamar mandi d. lemari

17. Apakah arti أذهب إلى المدرسة الدينية لتعلّم قراءة القرآن  ?
a. saya pergi ke TPA untuk mengajar al-qur’an c. saya pergi ke TPA untuk memahami al-qur’an
b. saya pergi ke TPA untuk belajar baca al-qur’an d. saya pergi ke TPA untuk menulis al-qur’an


SOAL CERDAS CERMAT REBUTAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar dan tepat!

1. Dalam shalat, ketika kita melakukan sujud yang kedua pada raka’at yang pertama atau yang ketiga kemudian sebelum bangkit untuk melakukan raka’at berikutnya, maka kita disunnahkan untuk duduk sejenak sebelum bangkit ke raka’at berikutnya. Disebut apakah duduk tersebut?

2. Ketika sujud dalam shalat, ada 7 bagian tubuh yang harus menempel di tempat sujud, agar shalat yang dilakukan menjadi sah. Sebutkan 7 bagian tubuh tersebut!

3. Dalam kalender hijriah terdapat 12 bulan. Sebutkan nama-nama bulan dalam kalender hijriah tersebut!

4. Menurut kalender hijriah, tanggal berapakah dimulai puasa ramadhan?

5. Menurut kalender hijriah, tanggal berapakah hari raya idul fithri?

6. Surat apakah dalam Al-Qur’an yang tidak dimulai dengan bismillaahir rahmaanir rahiim?

7. Ketika ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf (ب), disebut apakah hukum bacaan tersebut?

8. Ketika ada huruf mim sukun bertemu dengan selain huruf (م  dan ب) , disebut apakah hukum bacaan tersebut?

9. Menurut Syaafi’iyyah, mengadakan shalat berjama’ah di masjid suatu kampung hukumnya adalah fardhu kifaayah. Apakah yang dimaksud dengan fardhu kifaayah?

10. Setelah bermajlis, disunnahkan untuk membaca do’a kaffaaratul majlis agar dosa-dosa yang mungkin ada selama bermajlis dapat diampuni. Bacakanlah secara lengkap do’a kaffaaratul majlis tersebut!


KUNCI JAWABAN :

PAKET A :
1C, 2A, 3D, 4C, 5C, 6D, 7A, 8A, 9B, 10B, 11B, 12A, 13C, 14B, 15D, 16D, 17B.

PAKET B :
1B, 2D, 3D, 4B, 5C, 6A, 7B, 8B, 9D, 10B, 11A, 12C, 13C, 14A, 15D, 16C, 17B.

PAKET C :
1D, 2A, 3C, 4D, 5C, 6A, 7C, 8C, 9A, 10B, 11C, 12D, 13C, 14D, 15D, 16C, 17B.

PAKER SOAL REBUTAN :
1. Duduk istirahah
2. Dahi (beserta hitung), telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, lutut kaki kanan, lutut kaki kiri, jari-jari kaki kanan dan jari-jari kaki kiri.
3. Muharram, shafar, rabi'ul awwal, rabi'ul akhir, jumadal ula, jumadas tsani, rajab, sya'ban, ramadhan, syawwal, dzul qa'dah, dzul hijjah.
4. tanggal satu ramadhan
5. tanggal satu syawwal
6. surat at-taubah
7. ikhfa syafawi
8. izhar syafawi
9. Suatu kewajiban yang apabila telah ada beberapa orang yang melakukannya dalam sebuah kampung, maka gugurlah kewajiban tersebut terhadap yang lainnya. Dan sebaliknya, apabila tidak ada seorang pun yang melakukan kewajiban tersebut, maka berdosalah semua yang ada di kampung tersebut.
10. َسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْك


Demikianlah soal cerdas cermat islami ini kami buat, semoga bermanfaat bagi kita semua serta dapat meningkatkan semagat kita dalam menuntut ilmu syar'i.

Soal Cerdas Cermat Islami untuk Tingkat SMP/MTs Sederajat


0 Response to "Soal Cerdas Cermat Islami untuk Tingkat SMP/MTs Terbaru"

Post a Comment